Privacyreglement

Voor een goede uitvoering van de opdracht dienen wij de door u opgegeven persoonsgegevens te bewaren en te verwerken. In dit reglement leggen wij uit op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Ook licht dit reglement toe in welke omstandigheden wij deze persoonsgegevens aan anderen kunnen overdragen.

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verzamelen, gebruiken en anderszins verwerken indien, (a) dat noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen in verband met de exploitatie van de onze onderneming en de uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht, in het bijzonder voor het reageren op uw vragen, direct marketing, het leveren van diensten en/of informatie aan u, het overdragen van persoonsgegevens voor interne administratieve doeleinden, het organiseren en onderhouden van onze website, het verlenen van technische ondersteuning aan u, het voorkomen en opsporen van fraude en andere strafbare feiten en/of het waarborgen van netwerk- en informatiebeveiliging, zolang, in elk geval, deze belangen in lijn zijn met het toepasselijke recht en uw wettelijke rechten en vrijheden, (b) u hiermee heeft ingestemd om specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden; en/of (c) dit noodzakelijk is voor de wettelijke verplichtingen die voor ons gelden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u vrijwillig formulieren op onze website invult. Dit kan bijvoorbeeld omvatten: uw naam, contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer en adres) en uw persoonlijke voorkeuren, keuzes en verzoeken en behoeften die specifiek zijn voor bepaalde verzoeken of diensten. Wij kunnen deze persoonsgegevens gebruiken om te reageren op uw vragen, dan wel om diensten en/of aangevraagde informatie te verstrekken.

Indien u ons heeft voorzien van uw contactgegevens, kunnen wij contact met u opnemen via de telefoon, per post of per e-mail voor marketingdoeleinden met betrekking tot onze diensten en/of om uw mening in te winnen ten aanzien van onze huidige en/of voorgenomen nieuwe diensten, tenzij u ons laat weten dat u deze vorm van marketing niet wilt ontvangen. Uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden is optioneel en indien u niet instemt, zal uw bezoek aan en het gebruik van de website niet worden beïnvloed. U heeft het recht om u op elk moment en kosteloos af te melden van het ontvangen van marketingcommunicatie door gebruik te maken van het e-mailadres verstrekt in dit Privacyreglement of door gebruik te maken van de afmeld optie opgenomen in elke marketing e-mail of andere marketing materiaal van ons ontvangen.

Als u ervoor kiest de persoonsgegevens, door ons gevraagd, niet te verstrekken, zijn wij mogelijkerwijs niet in staat om u te voorzien van de informatie en/of diensten die u hebt aangevraagd of anderszins voldoen aan de doelstelling(en) waarvoor wij de persoonsgegevens hebben gevraagd.
Wij kunnen informatie die u aan ons heeft verstrekt bundelen met andere informatie, die wij al hebben verzameld van u en die wij hebben verzameld voor een verenigbaar doel. Dit uiteraard voor zover wettelijk toegestaan.

Wij maken gebruik van cookies op onze website. U kunt door het bekijken van ons Cookiereglement lezen welke cookies wij gebruiken en waarom. Ons Cookiereglement moet gelezen worden in samenhang met dit Privacyreglement.

Sommige diensten die wij leveren vereisen de betrokkenheid van derden. In dat geval zullen we uw persoonsgegevens delen met deze derden. Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over onze activiteiten, enquêtes en interessante aanbiedingen van onszelf en van onze partners. Wij hebben deze derden zorgvuldig geselecteerd en de wettelijke vereiste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Indien wij derde bedrijven of particulieren in dienst nemen om persoonsgegevens te verwerken die door ons zijn verstrekt (en niet zijn verzameld door hen), gebruiken zij deze persoonsgegevens namens ons en in overeenstemming met onze instructies en dit Privacyreglement.

Onze website gebruikt Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (”Google”). Google Analytics werkt met behulp van cookies. Google Analytics-cookies verzamelen uw IP-adres, maar aangezien IP-anonimisering wordt gebruikt op deze website, zal uw IP-adres zo snel als technisch mogelijk is en voordat het wordt opgeslagen of anderszins gebruikt in combinatie met Google Analytics worden ingekort (en dus geanonimiseerd). Het anonimiseringsproces vindt plaats binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, behalve in uitzonderlijke gevallen, wanneer uw volledige IP-adres kan worden verzonden naar een server van Google in de VS en daar worden verkort. Wij gebruiken de door Google Analytics cookies verzamelde informatie om te weten te komen hoe bezoekers onze website gebruiken. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in verband met Google Analytics zal niet worden gecombineerd door Google, met andere gegevens. U kunt voorkomen dat Google Analytics-cookies worden opgeslagen door het dienovereenkomstig instellen van uw browser software. Houd er echter rekening mee dat u dan wellicht niet in staat bent om volledig gebruik te maken van alle functies van de website. U kunt u ook afmelden (opt-out) voor Google Analytics door het downloaden en installeren van de daarvoor door Google beschikbaar gestelde browser plug-in.

Wij wijzen u erop dat wij uw informatie mogelijk ook aan andere derden verstrekken, zoals toezichthouders en wetshandhavingsinstanties, bijvoorbeeld indien wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen en/of indien nodig met het oog op de voorkoming en opsporing van fraude, andere strafbare feiten en/of om netwerk- en informatiebeveiliging te waarborgen.

Het is ons beleid om uw persoonsgegevens alleen te bewaren voor zo lang dat nodig is voor het specifieke doel of doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld, zoals uiteengezet in dit Privacyreglement. Wij kunnen echter verplicht zijn om bepaalde gegevens voor een langere tijd op te slaan, bijvoorbeeld indien een langere periode wordt vereist door de toepasselijke wetgeving. In dit geval zullen wij ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacyreglement worden behandeld.

Wij maken gebruik van passende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens en bewaken tegen toegang door onbevoegden. Informatieopslag is op beveiligde computers in een afgesloten en gecertificeerd informatiecentrum en informatie wordt waar mogelijk versleuteld. Echter, aangezien de overdracht van gegevens via het internet niet volledig veilig is, kunnen wij niet de veiligheid van uw gegevens garanderen die zijn overgedragen naar onze website.

Desgevraagd zal aan u inzage worden verleend in de door ons bewaarde persoonlijke gegevens. Een dergelijk verzoek is in beginsel kosteloos, tenzij het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. Indien er zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen bestaan tegen het verwerken van uw persoonsgegevens of als u bezwaar heeft tegen geautomatiseerde verwerking daarvan vernemen wij dat graag van u, zodat wij hiermee rekening kunnen houden. Als u van (een van) de hierboven genoemde rechten gebruik wilt maken, kunt u dit per e-mail aan ons kenbaar maken via hallo@inboxstorage.eu. Uw verzoek zal dan zo spoedig mogelijk worden opgepakt.

Indien u via een externe dienst terecht komt op onze website, dan wel via onze website terecht komt op de website of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde (mede) van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze derde te lezen.

Een verleende toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken. Daarbij zullen desgevraagd eveneens de door ons bewaarde persoonsgegevens worden aangepast in of verwijderd uit onze systemen.

Wij kunnen ons Privacyreglement van tijd tot tijd veranderen. Indien wij ons Privacyreglement veranderen, zullen wij het bijgewerkte reglement op onze website publiceren. Controleer regelmatig dit Privacyreglement. Wijzigingen worden van kracht zodra wij het bijgewerkte Privacyreglement hebben gepubliceerd. Indien wij al gegevens van u hebben verzameld dan wel wettelijk verplicht zijn om dit te doen, kunnen wij extra maatregelen nemen om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen in ons Privacyreglement en u verzoeken om akkoord te gaan met deze wijzigingen.

Binnen twee minuten weten welk abonnement je nodig hebt? Bereken het zelf Ik wil advies