Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Op de overeenkomst zijn de Algemene vervoerscondities 2002 (AVC) en de algemene opslagvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 81/2014 en bij de griffie van de rechtbank te Rotterdam onder nummer 2/2015, voor zover daarvan in deze aanvullende voorwaarden niet wordt afgeweken.

Overeenkomst op afstand

Indien en voor zover de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte als bedoeld in artikel 230m en verder van Boek 6 BW, geldt tevens het bepaalde in dit artikel.

Prijzen

De verrichting van werkzaamheden en/of levering van diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door Inbox Storage gehanteerde prijzen en tarieven.

Indien de prijs is gebaseerd op een schatting van de te leveren diensten (waaronder begrepen het aantal vrachten en m3 opslagruimte), zal achteraf de prijs definitief worden vastgesteld aan de hand van de daadwerkelijk geleverde diensten.

Indien het door de klant opgegeven aantal vrachten en m3 opslagruimte onjuist blijkt, is Inbox Storage gerechtigd de prijs aan te passen aan de hand van de daadwerkelijk geleverde diensten. Inbox Storage behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

In geval van een prijs- en/of tariefverhoging zal Inbox Storage de klant hiervan voor zover redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen. Indien de klant zich niet kan verenigen met de door Inbox Storage aangekondigde prijs- en/of tariefverhoging, is de klant gerechtigd de met Inbox Storage bestaande overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke, per aangetekende post, aan Inbox Storage te verzenden buitengerechtelijke verklaring. Indien Inbox Storage deze verklaring niet binnen veertien dagen na ontvangst door de klant van de kennisgeving inzake de prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen, althans vanaf het moment waarop de klant redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de prijs en/of tariefverhoging, wordt de klant geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging.

Betaling

Alle betalingen door de klant dienen zonder enige aftrek te geschieden binnen de op de factuur gestelde datum op een door Inbox Storage aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij voorafgaand schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Inbox Storage is het de klant niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Inbox Storage te verrekenen met een vordering op Inbox Storage, uit welke hoofde dan ook.

Inbox Storage is gerechtigd op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van de klant te verlangen.
De betalingstermijn als bedoeld in dit artikel is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist. Behoudens voor zover de overeenkomst is aangegaan met een consument, is Inbox Storage gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente plus 3% over het verschuldigde bedrag voor de duur van het verzuim in rekening te brengen aan de klant.

Indien de klant niet, niet tijdig, of niet geheel betaalt, is de klant gehouden tot vergoeding van alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waarbij de buitengerechtelijke kosten redelijkerwijs op 15% van het openstaande bedrag worden gesteld, met een minimum van € 40,00, onverminderd het recht van Inbox Storage om de werkelijke gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan de klant in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. De declaratie van de door Inbox Storage ingeschakelde advocaat c.q. rechtsbijstandverlener geldt als voldoende bewijs voor gemaakte kosten.
Indien de klant een consument is, geldt het bepaalde in artikel 6:96 lid 5 en 6 BW en zijn de buitengerechtelijke kosten eerst na schriftelijke ingebrekestelling door Inbox Storage, met daarin een nadere termijn van veertien dagen verschuldigd.

In geval van niet of niet-tijdige betaling door de klant dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op de klant rustende verplichting, is Inbox Storage gerechtigd de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van Inbox Storage om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van de klant te vorderen.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Inbox Storage voor schade is te allen tijde beperkt tot een maximum bedrag van €500,00 per vracht of zending.
De waarde van de vervoerde en opgeslagen spullen komt overeen met de marktwaarde van zaken van dezelfde leeftijd en uiterlijke staat, ten tijde en ter plaatse van het terugbezorgen.

Ingeval van gebruikte spullen zal geen vergoeding plaatsvinden van gebruiksschade zoals, krassen, deuken, roest, kleurverlies, etc.
Behoudens opzet of grove schuld is Inbox Storage nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie.

Inbox Storage is nimmer gehouden tot vergoeding van schade die is ontstaan door:

  • vertraging, waaronder begrepen bederf dat is ontstaan door vertraging;
  • eigen bederf, eigen gebrek of de aard van de zaken;
  • ondeugdelijke verpakking;
  • aanmerkelijke schuld of nalatigheid van de klant;
  • weersomstandigheden, zoals harde of stormachtige wind (windkracht 7 of hoger), hagel, sneeuw, overstroming of aardbeving;
  • stakersrisico, oorlogsrisico, terrorisme en atoomkernreacties;
  • een onjuiste voorstelling van zaken of onware opgave van de spullen of de schademelding;
  • enige andere oorzaak die aan de klant kan worden toegerekend.

Geen recht op vergoeding bestaat, indien niet is voldaan aan één van de hierna te noemen voorwaarden:

  • de schade door verlies of beschadiging is tijdig aan Inbox Storage gemeld, zoals voorgeschreven in het stappenplan bij schade;
  • door de klant is voldaan aan de overige verplichtingen van de overeenkomst, waaronder van het stappenplan bij schade;

Indien de spullen met uiterlijk waarneembare schade zijn afgeleverd zonder dat de klant bij bezorging een schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt jegens Inbox Storage, dan wordt Inbox Storage geacht de zaken in dezelfde staat te hebben opgeslagen en terugbezorgd als waarin Inbox Storage de zaken ontvangen heeft.

De klant vrijwaart Inbox Storage voor alle aanspraken van derden ter zake van door Inbox Storage verrichte werkzaamheden en/of diensten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Inbox Storage en de klant bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die Inbox Storage of de klant niet kan worden toegerekend, daar zij niet te wijten is aan de schuld van Inbox Storage of de klant, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Inbox Storage of de klant komt.

Aan de klant komt alleen dan een beroep op overmacht toe, indien zich omstandigheden voordoen die naar objectieve maatstaven aan geen enkele opdrachtgever in vergelijkbare omstandigheden kunnen worden toegerekend en de klant niet voordien reeds toerekenbaar tekort was geschoten.

In geval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen de situatie dat een door de klant verzocht tijdstip van (terug)bezorging niet mogelijk is, is Inbox Storage gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.

In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop Inbox Storage of de klant geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de verrichting van werkzaamheden en/of diensten onmogelijk maakt, is Inbox Storage respectievelijk de klant gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan de klant geen vergoeding van door hem geleden schade van Inbox Storage vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

Toepasselijk Recht en Geschillen

Op iedere rechtsbetrekking tussen Inbox Storage en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een door Inbox Storage met de klant gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij het onderwerp van geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort, in welk geval de door de wet aangewezen rechter (mede) bevoegd is, dan wel indien Inbox Storage verkiest de rechter te adiëren die de wet aanwijst.

Deze voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. Indien een vertaling van deze voorwaarden op enige wijze afwijkt van de oorspronkelijke Nederlandstalige versie, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.