Aanvullende voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Inbox

Op de overeenkomst zijn de Algemene vervoerscondities 2002 (AVC) en de algemene opslagvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 81/2014 en bij de griffie van de rechtbank te Rotterdam onder nummer 2/2015, voor zover daarvan in deze aanvullende voorwaarden niet wordt afgeweken.

Overeenkomst op afstand

Indien en voor zover de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte als bedoeld in artikel 230m en verder van Boek 6 BW, geldt tevens het bepaalde in dit artikel.

De klant heeft het recht om gedurende veertien dagen na het plaatsen van de opdracht zonder opgave van redenen te ontbinden. Het inroepen van de ontbinding dient opdrachtgever te doen door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan Inbox, die Inbox binnen de in de vorige zin genoemde termijn moet hebben bereikt.

Het in dit artikel bedoelde recht op ontbinding vervalt op het moment dat een haalopdracht is ingepland en een begin is gemaakt met het inladen van de spullen. De klant doet met het aanreiken van de spullen aan de sjouwfeur afstand van het in dit artikel bedoelde recht van ontbinding.

Prijzen

De verrichting van werkzaamheden en/of levering van diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door Inbox gehanteerde prijzen en tarieven.

Er wordt op basis van de spullenlijst een indicatie van de opslag afgegeven. De daadwerkelijke opslag (waaronder begrepen het aantal vrachten en m3 opslagruimte) wordt bepaald op het moment dat de spullen zijn ingeladen.

Inbox behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. De prijzen en tarieven worden in beginsel jaarlijks herzien en aangepast aan het prijsindexcijfer plus vier procent. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

Inbox zal de klant van de prijs- en/of tariefverhoging voor zover redelijkerwijs mogelijk vooraf op de hoogte stellen. Indien de verhoging afwijkt van het prijsindexcijfer plus vier procent en de klant zich niet kan verenigen met de door Inbox aangekondigde prijs- en/of tariefverhoging, is de klant gerechtigd de met Inbox bestaande overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke, per aangetekende post, aan Inbox te verzenden buitengerechtelijke verklaring. Indien Inbox deze verklaring niet binnen veertien dagen na ontvangst door de klant van de kennisgeving inzake de prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen, althans vanaf het moment waarop de klant redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de prijs- en/of tariefverhoging, wordt de klant geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging.

Betaling

Betaling geschiedt middels automatische incasso, per creditcard of Ideal betaling, tenzij voorafgaand schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij het gebruik van een betalingslink die voor automatische incasso wordt toegestuurd aan de klant, geeft de klant Inbox toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.

Betaling dient uiterlijk voorafgaand aan de afgesproken ophaaldatum te zijn verricht. Periodieke betaling geschiedt maandelijks en bij vooruitbetaling.

Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Inbox is het de klant niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Inbox op te schorten of te verrekenen met een vordering op Inbox, uit welke hoofde dan ook.

De betalingstermijn als bedoeld in dit artikel is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist. Behoudens voor zover de overeenkomst is aangegaan met een consument, is Inbox gerechtigd vanaf de datum van verzuim de wettelijke handelsrente plus 3% over het verschuldigde bedrag voor de duur van het verzuim in rekening te brengen aan de klant.

Indien de klant niet, niet tijdig, of niet geheel betaalt, is de klant gehouden tot vergoeding van alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waarbij de buitengerechtelijke kosten redelijkerwijs op 15% van het openstaande bedrag worden gesteld, met een minimum van € 40,00, onverminderd het recht van Inbox om de werkelijke gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan de klant in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. De declaratie van de door Inbox ingeschakelde advocaat c.q. rechtsbijstandverlener geldt als voldoende bewijs voor gemaakte kosten.

Indien de klant een consument is, geldt het bepaalde in artikel 6:96 lid 5 en 6 BW en zijn de buitengerechtelijke kosten eerst na ingebrekestelling door Inbox, met daarin een nadere termijn van veertien dagen verschuldigd. Inbox is gerechtigd deze ingebrekestelling langs elektronische weg te versturen.

In geval van niet of niet-tijdige betaling door de klant dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op de klant rustende verplichting, is Inbox gerechtigd de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van Inbox om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van de klant te vorderen. De klant is in dat geval gehouden om de bewaarde zaken op eerste verzoek van Inbox op te halen op de door Inbox aangegeven locatie, bij gebreke waarvan Inbox gerechtigd is om de bewaarde zaken te (laten) vernietigen, dan wel aan een derde te verkopen en de verkoopopbrengst te verrekenen met hetgeen aan haar is verschuldigd.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Inbox voor schade is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat maximaal door de verzekering van Inbox wordt gedekt. Dit houdt in dat schade die is ontstaan bij het vervoeren van de zaken wordt gemaximeerd tot het bedrag dat onder de Algemene Vervoerscondities 2002 wordt uitgekeerd, mits de zaken deugdelijk zijn ingepakt in dozen of kratten van Inbox, dan wel een aanvullende verzekering is afgesloten bij verpakking in eigen materiaal. Aansprakelijkheid voor schade tijdens de opslag is uitgesloten. Indien voor deze schade een aanvullende verzekering bij Inbox is afgesloten wordt dekking geboden voor schade die niet onder uw eigen verzekering wordt gedekt tot een bedrag van maximaal € …..

Schade die niet onder de dekking van een verzekering valt is te allen tijde beperkt tot een bedrag van € …… per vracht of zending.

De waarde van de vervoerde en opgeslagen spullen komt overeen met de marktwaarde van zaken van dezelfde leeftijd en uiterlijke staat, ten tijde en ter plaatse van het terugbezorgen.

Ingeval van gebruikte spullen zal geen vergoeding plaatsvinden van gebruiksschade zoals, krassen, deuken, roest, kleurverlies, etc.

Vergoeding van schade aan zaken waarvan het verpakkingsmateriaal niet is beschadigd, althans niet meer is beschadigd dan op het moment waarop de zaken door Inbox zijn opgehaald is uitgesloten.

Behoudens opzet of grove schuld is Inbox nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie.

Inbox is nimmer gehouden tot vergoeding van schade die is ontstaan door:

 • Vertraging, waaronder begrepen bederf dat is ontstaan door vertraging;
 • Eigen bederf, eigen gebrek of de aard van de zaken;
 • Gebreken in technisch functioneren van zaken, waarvan voor vervoer en/of opslag niet is aangetoond dat deze nog functioneerden;
 • Ondeugdelijke verpakking. Voor TV’s en andere elektrische apparaten geldt dat deze in de originele verpakking of een ten minste gelijkwaardige wijze moeten zijn verpakt;
 • Aanmerkelijke schuld of nalatigheid van de klant;
 • Weersomstandigheden, zoals harde of stormachtige wind (windkracht 7 of hoger), hagel, sneeuw, overstroming of aardbeving;
 • Stakersrisico, oorlogsrisico, terrorisme en atoomkernreacties;
 • Een onjuiste voorstelling van zaken of onware opgave van de spullen of de schademelding;
 • Enige andere oorzaak die aan de klant kan worden toegerekend.

Geen recht op vergoeding bestaat, indien niet is voldaan aan één van de hierna te noemen voorwaarden:

 • de schade door verlies of beschadiging is tijdig aan Inbox gemeld, zoals voorgeschreven in het stappenplan bij schade;
 • door de klant is voldaan aan de overige verplichtingen van de overeenkomst, waaronder van het stappenplan bij schade;

Indien de spullen met uiterlijk waarneembare schade zijn afgeleverd zonder dat de klant bij bezorging een schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt jegens Inbox, dan wordt Inbox geacht de zaken in dezelfde staat te hebben opgeslagen en terugbezorgd als waarin Inbox de zaken ontvangen heeft.

De klant vrijwaart Inbox voor alle aanspraken van derden ter zake van door Inbox verrichte werkzaamheden en/of diensten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Inbox en de klant bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die Inbox of de klant niet kan worden toegerekend, daar zij niet te wijten is aan de schuld van Inbox of de klant, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Inbox of de klant komt.

Aan de klant komt alleen dan een beroep op overmacht toe, indien zich omstandigheden voordoen die naar objectieve maatstaven aan geen enkele opdrachtgever in vergelijkbare omstandigheden kunnen worden toegerekend en de klant niet voordien reeds toerekenbaar tekort was geschoten.

In geval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen de situatie dat een door de klant verzocht tijdstip van (terug)bezorging niet mogelijk is, bijvoorbeeld door onvoorziene of gevaarlijke weers- en/of verkeersomstandigheden en/of een daarop gebaseerde (kleur)waarschuwing, is Inbox gerechtigd de beoogde levering op het geplande tijdstip te annuleren.

In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop Inbox of de klant geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de verrichting van werkzaamheden en/of diensten onmogelijk maakt, is Inbox respectievelijk de klant gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan de klant geen vergoeding van door hem geleden schade van Inbox vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

Toepasselijk recht en geschillen

Op iedere rechtsbetrekking tussen Inbox en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, en met name het bepaalde in titel 9 van Boek 7 BW en titel 13, afdeling 1 en 2 van Boek 8 BW, met uitdrukkelijke uitsluiting van het bepaalde afdeling 4 van de betreffende titel.

Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een door Inbox met de klant gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij het onderwerp van geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort, in welk geval de door de wet aangewezen rechter (mede) bevoegd is, dan wel indien Inbox verkiest de rechter te adiëren die de wet aanwijst.

Deze voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. Indien een vertaling van deze voorwaarden op enige wijze afwijkt van de oorspronkelijke Nederlandstalige versie, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.